Det saknas juridisk grund att hota mannen med avhysning!

https://www.hemhyra.se/nyheter/slogs-medvetslos-och-vaknade-upp-med-hot-om-uppsagning/

Jag har tidigare gått i klinsch med både Hyresgästförening- och Fackförbund för att sakna kompetens i ärenden. I detta falls avseende har jag endast läst Hem & Hyras artikel.

Detta har hänt: -Stefan har en tidigare nackskada och under ett tillfälle på en stol i köket, knakar det till i nacken och han tappar balansen. Efteråt kommer Securitas och lämnar ett brev med hot om avhysning och räkning för utryckning. Vaktbolaget kom pg a ägg som torrkokade och satte igång brandlarmet.

Efter en påtryckning via Hem & Hyra samt Hyresgästförening, drar fastighetsägaren tillbaka bötern på 1200 kr men hotet, en varning om avhysning ligger kvar.

Juristen på Hyresgästföreningen säger sig inte finna stöd i lagen att häva hotet och hänvisar vidare till fastighetsägarens regler för de boende.

Min åsikt

Jag finner icke lagligt stöd för avhysning pg a oförutsedda olycksfall. Det är t ex inte lagförbart att få blodtrycksfall när man står på en stol och lyfter armarna över huvudet.

De flesta skador i hemmet bland äldre är just blodtrycksfall efter liknande incidenter. Ett blodtrycksfall kan komma utan tidigare fysisk varning. Det är inte och kan inte vara förenligt med något gällande bostadskontrakt att oförutsedda olyckor klassas som brott. -Oavsett följd!

Har man försäkring som täcker brand- eller vattenskada till följd av olycka, då har hyresgästen agerat efter bästa förmåga att täcka oförutsedda händelser.

Fastighetsägaren kan därför inte under några omständigheter kräva av hyresgästerna att de inte blir sjuka. Om händelsen i detta fall har inneburit återupprepade utryckningar till följd av samma orsak, då först kan man anse att hyresgästen brustit i ansvar att göra vad hen kan för att undvika olyckor.

Fastighetsägaren får inte begära mer av hyresgästen än vad försäkringen täcker.

I detta fall kan jag sakligt (efter informationen i artikeln) anse att hyresgästen brustit i sitt omdöme för sin egen säkerhets skull, då händelseförloppet för han själv var troligt innan han steg upp på stolen.

Jag skulle tvärtemot utfallet i historien låta bötern ligga kvar som ”oaktsamhet” och ta bort hotet om avhysning då olyckan i sig handlade om individens möjlighet att utföra samma syssla utan problem, 9 av 10 gånger.

Med andra ord anser jag att om möjligheten eller risken finns att en olycka sker, då bör man se över fler alternativ. Detta är å andra sidan väldigt svårt då en tidigare skada bara syns ibland.

Varje människa äger en bild (rätt- eller felaktig) om sin egen prestationsförmåga. Dvs, vid 20-årsålder är det inte alls unikt att vi hoppar runt som ciruskonstnärer i trapetser, medan redan 10 år senare har begränsats till att endast lyfta 10 cm från marken och lida av tyngdlagen. Vi vill ändå och utsätter oss för många negativa resultat.

Vid plötslig fysisk skada eller sjukdom hinner inte hjärnan bygga en ny ”bästa” prestation och konfliktar med minnet av den tidigare rörligheten. För att få sig en tankställare och ersätta utgifter var därför boten rimlig (något hyresgästen ansåg var smärtsamt men OK) medan ”överstraff” röjer en bild av ointresse för annat än det påstådda regelverket som garanterar inkomst.

Varför är detta fel

I tanke på den extrema bostadslösheten skapar man ett effektivt mönster som garanterar inkomst och minimerar utgifter för fastighetsägare, samtidigt som ouppnåeliga krav ställs på hyresgästen!

Den normala hyresgästen har betalat mellan 2,3 – 5 miljoner kronor i hyra till fastighetsvärden under bostadstiden och saknar ändå rättigheter som ger besittningsrätt under olyckor, lågkonjuktur och pandemi!

Lågkonjuktur och brist på bostäder

Hyresgästen tvingas att garantera hälsa, garantera inkomst utan avbrott och garantera att skyddsnätet vecklas ut genom myndighetsförsorg. Inget av detta är reellt då varje garanti ligger utanför den egna förmågan att göra skillnad!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!