Svenska mellanstadietjejer nöjdare nu än på 80-talet

1983 gjordes en studie kring självbilden bland grundskolelever i flera sydsvenska kommuner – och 30 år senare, år 2013, ställdes samma frågor, till samma skolor, i samma kommuner.

Frågorna berörde elevernas nöjdhet med den egna fysiken, hur eleven mådde psykiskt, hur duktig eleven ansåg sig vara i skolan samt frågor kring elevens relationer gentemot familj, kompisar och andra vuxna i omgivningen. 

Och nu presenteras resultatet av Lunds universitet:

Överlag var mellanstadieeleverna mer nöjda med sig själva 30 år senare än 1983. Studien pekar på tre områden som har stärkts: Synen på den egna skolprestationen, fysiken och det psykiska måendet. Dessutom har flickor på mellanstadiet gått om pojkar gällande det psykiska måendet samt synen på prestationen i skolan.

Något som påstås vara relativt unikt för Sverige.

– Den avsevärda förbättringen av mellanstadietjejernas självbild verkar vara ett svenskt fenomen eftersom man inte kan se samma utveckling i internationella undersökningar, säger Eva Hoff, docent i psykologi.

Studien är gjord av Lunds universitet med 30 års mellanrum.

Foto: Shutterstock

Högstadiet fortfarande en svårare tid

Forskarna bakom studien är Pirjo Birgerstam, Eva Hoff och Daiva Daukantaité.

I studien lyfts bland annat lyckade jämställdhetsreformer, och ett generellt lyckat jämställdhetsarbete, fram som en av nycklarna bakom resultaten.

”Barnuppfostran har under de trettio år som gått mellan de två mätningarna förändrats från att ha varit mer auktoritär till att bli mer lyhörd och ha mer fokus på medbestämmande, vilket också kan ha inverkan på barns självbild”, skriver Lunds universitet vidare.

Studien visar också att flickors självbild förändras i takt med att man träder in i pubertet och högstadiet, vilket är återkommande i liknande studier, så även internationellt. Det såg likadant ut i studien från 1983.

”Men forskarna blev ändå förvånande över hur drastiskt flickornas självbild sjönk år 2013, framför allt när det gällde fysiken och det psykiska välmåendet. Klyftan mellan flickornas och pojkarnas självbild hade dessutom ökat markant”, skriver Lunds universitet i ett pressmeddelande.

– I dag översköljs ungdomar av svåruppnåeliga skönhetsideal på ett annat sätt än på 80-talet. Jag tror att det spelar roll, säger Eva Hoff. Kroppsfetter är tabu och det påverkar flickor som är mitt uppe i den pubertala utvecklingen. Det är tragiskt att tidens kroppsideal går emot flickors anatomi ännu mer än tidigare, säger Eva Hoff.

Så bra är svenska skolan – enligt nya Pisa-undersökningen:

Läs artikeln här!

Läs artikeln här!

Leave a reply

error: Content is protected !!